පාසල් මිතුරන් කිහිප දෙනෙකුගේ කෙළි දෙලෙන් ගත වුණු සුන්දර අතීතයක් පාදක කොට ගෙන ලියැවෙන සිහින මංසල කතාවට ඔබ සැවොම සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. පාසල් කාලයේ මතකයනුත්, ඉන් ඔබ්බට, යෞවනයන් ලෙසින් විවිධ හැල හැප්පීම් වලට මුහුණ දෙන ආකාරය හා ආදරය, සතුට විඳිනා ආකාරය පදනම් කොට ගත් මෙය හුදෙක් රසාස්වාදනය උදෙසා රචිතයක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

The Eye beyond the Eyes : Episode 1

It was a rainy day. Rain drops are so heavy which can even blow me away as it was spraying with a big power was hidden amongst each drop. Thunder cracks by shivering the whole city. The wind was seemed rough and so unkind.

I was on my way home from my class by my bicycle. The darkness was spread around the whole area giving me a feeling of the evening. But the time was 12 noon. There was nobody who didn't increase the pace where they were headed. While I was riding i stopped for a while and for that second I could hear a strange shaky noise came underneath my foot. But I didn't stay there thinking and kept riding without minding it. But as the time passes second by second, the sound changed into a vibration like an earthquake. I was a bit scared and thought that this would be a result of the thunder cracks.

I could not ride faster as the road was so slippery and stepped down from the bicycle and went for a shelter which was the "Pines' Wine Store". There I could see Mr. Brooks who's the owner of the store whose daughter was one of my classmates, and I kept my bicycle there where I could find safer than any other place. Later, I started to walk and sooner my walk turned into a run increasing the pace of my walk.

By around 12.20 p.m. I could reach home and changed my clothes after having a warm bath and came downstairs to have some snacks. I could notice my little sister Katie in the kitchen preparing a cup of coffee for me. She is a bit shorter than me, may be five feet and four inches in height having a blond hair with a smooth fair skin and two years younger to me as well. My parents have gone for shopping by the time I came home. So there was no other sound or voice except the stormy outside.

Well, I was still wondering what that noise was and where it was coming. I had no idea about it. Feel like going out and finding it by myself being a great hero, but it was just nonsense i felt after having such a feet shivering experience.

Time being I went to have a nap and it was 3 o'clock in the evening when I woke up. Again I took some snacks upstairs and I was about to start my assignments. "Damn!!!" it was a power failure as I turned on the light of my room. Every time I start doing some thing there is a barrier in forth of me. This too is like the same according to my philosophy. Besides I felt something unpleasant is going to happen in this stormy weather. I couldn't hear my parents' voices even by that time. My mind wend bad and was always persuading me to think negatively about something weird which might happen during that time.

Luckily it was the sound of our car. I was a bit happy but never knew why did they take this much to come back home. I rushed in the downstairs and then to the door to welcome them. But I didn't expect what I have seen with their arrival. It was not our car but my uncle's. He had accompanied my parents with him and their clothes were covered with mud and dirt. As they entered the house I couldn't believe the story they were narrating. They said that the 'High street road' to the "Boscow" was cracked and our car was stuck there. I was trying to believe this but in minutes I remembered the experience I had on my way home. I expressed about the noise and the vibration. However I have realized that what I have experienced that day was due to what my parents have explained.
"සිහින මංසල" කතාවෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත කතාවක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in this story, "Sihina Mansala" are fictitious and a creation.